Wednesday, 8 March 2017

Angra Maiaju

Angra Maiaju [maj-] viz Ahriman. Angren, m. v SSSR v Uzbecké SSR v Taškentské oblasti, 102 000 obyv. Těžba hnědého uhlí, prům. paliv a stav. hmot.

Balantidióza

balantidióza [-tydy-, řec.], onemocnění člověka a zvířat působené prvokem Balatuidium coíi.

Tuesday, 7 March 2017

Bordeaux

Bordeaux [-do], přístavní m. v jz. Francii na dolní Garonně, 100 km od Bis-kajského zálivu, 223 100 obyv, Prům. ropy, chem., stroj., let., loďařský, el. těch., potr., dřevozpracující, pap., vinařský. Veletrhy. Rím., rom. a got. památky. Akademie věd, liter, a umění (zal. 1713), observatoř, muzea, mez. hud. slavnosti. Univ. (zal. 1441). bordeauxská jícha [-dós-], přípravek k postřiku ovocných stromů proti parazitu: kým houbám, 1—2%ni roztok modré skalice s vápenným mlékem^ popř. melasou.

Amortová Světla

Amortová Světla, *1911, č. herečka, manželka herce BeniŠka. Členka Div. na Vinohradech od 1951. Z div. rolí: pani Savageová (Patrick: Podivná pani Savageová). Z.um. (1967); R.pr. (1976).

Aporie

aporie [řec.], obtížný či neřešíty část A. p. vznikla vrásněním kaledon- postřikem; 2. kozel, vrstva (film) na problém. Nejslavnější jsou Zeném ským, již. část hercynským. Hl. pásmo kun, obuvi např. z bílkovin, šelaku,

Dieppe

Dieppe [djep], přístavní m. v sev. Francii v Normandii u průlivu La Manche, 30 000 obyv. Rybolov, prům. rybný, farm., loďařský. Chov ústřic. Mořské lázně. — 19. 8. 1942 se u D. Spojenci neúspěšně pokusili o vylodění vojsk na nacisty obsazeném fr. území.

Děčínský Sněžník

Děčínský Sněžník, pískovcová h. v Děčínských stěnách Děčínské vrchoviny u obce Sněžník, 723 m n.m.' Tur. ruch.

Deukalión a Pyrrha

Deukalión a Pyrrha, řec. mytol. jediní lidé, kteří unikli potopě seslané Diem. Z kamenů, které po opadnutí vod házeli na příkaz věštby ze sebe, vzniklo nové lidské pokolení.

Monday, 6 March 2017

Anaxagorás

Anaxagorás [-ksá-] z Klazomen, asi 500 — 428 př.n.l.. řec. filozof, nedůsledný materialista. Působil v Athénách, odsouzen na smrt pro bezbožnost, uprchl. — Přír. déní vysvětloval spojováním a oddělováním neměnných, kvalitativně rozdílných částeček, semen věci. Podle A. každá věc obsahuje různé proporce částeček všech kvalit, jež do pohybu uvádí samostatná vnější příčina, rozum („nús“).

Davis

Davis [dej-] Jefferson, 1808-1889, amer. politik; jeden z prezidentských kandidátů za demokrat)' 1860; stal se prez. Konfederovaných států amerických 1861-65.

Adfebata

adfebata [-dy-, řec.], křivka vyjadřující vztah mezi tlakem a objemem plynu při vratném adiabatickém ději. adíibatický děj [-dy-], termodynamický déj. při němž nenastává přenos tepla mea soustavou a okolím, ad# [-dy-, lat.] I. mat. viz sčítání;

Boubel

boubel, uher, cysticercus — vývojové stadium tasemnic.

Angarsk

Angarsk, m. (zal. 1948) v SSSR v RSFSR v Irkutské oblasti na Angaře. 233 000 obyv. Zpracováni ropy, prúm. chem., stav. hmot, stroj., dřevozpracující .

Dobropis

dobropis, připsáni peněžní částky ve prospéch účtu podniku či jiného subjektu.

Sunday, 5 March 2017

Balalajka

balalajka [rus.], rus. hud. nástroj trsací. Má tři struny (dvě v unisonu, třetí v kvartě), třírohou ozvučnou skříň a hmatník.

Óoiranské jezero

Óoiranské jezero, na hranici Jugoslávie a Kecka, 148 m n.m., 42,7 km2, hluboké až 10 m. Pozůstatek pliocenního Egejského jezera v tektonické depresi, dok [angl.], zařízení sloužící ke stavbě lodi, k jejímu nadzvednutí pro zpřístupnění části lodi pod vodní hladinou za účelem např. opravy, čištění, nátěrů. Rozeznává se: d. suchý (sloužící zpravidla ke stavbě lodí) a d. plovoucí (převážně užívaný k opravám menších a stř. lodí).

Brighton

Brighton [brajtn], přístavní m. ve Velké Británii v již. Anglii u La Manche, 160 300 obyv. Prům. automobilový, el.tech., kancelářských strojů, oděvní, potr., polygr. Klimatické mořské lázně. Divadla, muzea; univ. (zal. 1961). Brigita, švéd. Birgita — kolem 1303 až 1373, švéd. šlechtična; 1374 zal. Bri-gitin řád; 1391 kanonizována; nár. patronka Švédská.

Áltmiihl

Áltmiihl [-mil], ř. v NSR, levostranný přítok Dunaje, 230 km dlouhý. Pramení ve vysočině Frankenhóhe; průplavem spojen s Mohanem, altocumulus [-ku-, lat ], vysoká kupa -zn. Ac, oblaky skládající se nejčastéji ze směsi ledových krystalů a kapek; tvoří obvykle na obloze malé valouny, často téměř průzračné s mezerami, ve výšce 2 — 6 km.

Bažantnictví

bažantnictví, odvětví mysl. Zabývá se chovem a lovem bažantů. Zahrnuje péči o výživu i zdravotní stav bažantů.

Dobříš

Dobříš, m. ve Středoč. kr., okr. Příbram. 6401 obyv. Prům. kožedělný (Rukavičkářské závody), stroj., dřevařsky. - Barokní zámek, rekreační středisko Svazu čs. spisovatelů. Plicní sanatorium.

Saturday, 4 March 2017

Altyn-tagh

Altyn-tagh, vysokoh. pásmo v Asii, tvoří sev. obrubu Tibetské náhorní plošiny; více než 6000 m n.m.

Brazilská literatura

brazilská literatura, v době koloniální

David Martin Alois

David Martin Alois, 1757-1836, i. astronom; ředitel pražské hvězdárny, člen a ředitel Král. č. spol. nauk. Zabýval se určováním zeměpisných souřadnic.

Behaghel

Behaghel [-há-] Otto, 1854-1936, něm. jazykovědec germanista; prof. univ. v Giessenu. Autor spisu Geschichte der deutschen Sprache (Dějiny německého jazyka) a Deutsche Syntax (Německá syntax).

Bubeníček Alexandr

Bubeníček Alexandr, 1899 — 1938 (padl v boji), pracovník KSČ; od 1929 člen ÚV KSČ. 1936 — 37 organizoval akci dobrovolníků na pomoc špan. lidu. Od jara 1938 polit, komisař baterie K. Liebknechta ve Španělsku. Bubeníček Ota, 1871 — 1962, č. krajinář

Amarylis

amarylis [řec.], Amary zornice — rod rostlin z čeledi amarylkovitých. Jediný druh, pův. z již. Afriky -A. belladona se vzácně pěstuje pro okrasu.

Friday, 3 March 2017

Amébocyt

amébocyt [řec.], amoebocyt — měňav-kovitá pohyblivá buňka, která se vyskytuje u primitivních živočichů — hub.

Cwthi

Cwthi [kértyn] John, 1885-1945, austr. labouristický politik irského pův. Min. předseda 1941-45; legalizoval KS Austrálie.

Bonguet

Bonguet [buge] Michel, *1926, fr. div. (v Anouilhových hrách) a film. herec (Atentát, Není kouře bez ohně, Dva muži ve městě).

Bandžák Ján

Bandžák Ján, *1921, sl. polit, činitel, od 1971 ústřední tajemník Strany slobody, od 1972 poslanec, od 1973 místopředseda FS.

Dáúd Muhammad

Dáúd Muhammad, 1909 —1978,afghánský generál a politik; 1953 — 63 předseda vlády; 1973 v čele převratu, který svrhl monarchii; od 1973 prer- řep. a předseda vlády. Svržen 1978 řev, převratem.

Thursday, 2 March 2017

Dítě Zdeněk

Dítě Zdeněk, *1920, č. div. (od 1958 Reál. div. Z. Nejedlého, Praha) a film. herec; role ve filmech: Prstýnek, Pytlákova schovanka, Bouřlivé víno.

Campbeliův ostrov

Campbeliův ostrov [kembl-], sopečný ostrov v již. Tichém oceánu, již. od Nového Zélandu, k němuž patří;

Čandragupta

Čandragupta, jméno několika ind. panovníků; 1. Č. vládl 322 — 298 př.n.l., zakl. dyn. Mauijů; porazil nástupce Alexandra Velikého v sev. Indii a sjednotil ji; 2. Č. I. zal. kolem 320 n.l. v sev. Indii mocnou říši dyn. Guptovců (rozpadla se po 500); 3. Č. II., Vikra-máditja. vládl 375 — 413, nejvýzn. král dyn. Guptovců; rozvoj kultury a um., návštěva čin. poutníka Fa-siena. čandrasekhára Subrahmanjan, *1910, amer. astrofyzik ind. pův. Zabývá se teorií stavby a vývoje hvězd, dynamikou hvězdných soustav, přenosem záření v plynech a hydrodynamikou. Vyvinul teorii bílých trpaslíků, čangamirové viz Monomotapova říše. Čang Caj, 1020-1077, též Čang Cheng-čchu. čin. filozof, mater, neo-konfuciánec. Za zákl. jsoucna pokládal hmotnou sílu (čchi) obdařenou pohybem, vyvíjející se z vnitřní nutnosti.

Denzimetr

denzimetr [lat. - řec.], druh hustoměru k měření hustoty kapalin.

Baštýř

baštýř [it.], rybářský prac. ošetřující rybníky. .

Cáceres

Cáceres [káse-], m. v záp. Španělsku, 59 800 obyv. Prům. kožedělný, text. Řím. a maurské památky, středověká opevněni.

Wednesday, 1 March 2017

Blucher

Blucher [bii-] Gebhard Leberecht von, kníže von Wahlstatt, 1742 — 1819, pruský gen.; pův. meklenburský šlechtic, 1760-73 a od 1778 v pruské armádě; získal si popularitu za bojů s Napoleonem I., přispěl k jeho porážkám u Lipska a u Waterloo.

Bordiga

Bordiga [-dý-] Amadeo, 1889-1970, it. politik; 1921—24 předseda KS Itálie. 1930 vyloučen pro sektářskou, levičáckou politiku; odpůrce jednotné fronty proti nastupujícímu fašismu, bordura [-dú-, fr.]. ornamentální, obvykle zoomorfni nebo vegetabilní orámováni textilii, iluminací, nástěnných maleb, arch. článků, bore [angl. < norština], valivé mořské vlny pronikajíci do ústi Gangy až 250 km proti jejímu toku. boreální zóna, severská oblast - zeměpisná a vegetační oblast zaujimající sev. území Evropy, Asie a Sev. Ameriky, porostlá jehličnatými lesy (taj-gou). Mnohé organismy b. z. se vyskytuji také na horách (v montánním stupni stř. Evropy). V.t. zonálnost. Borecký Jaromír, 1869 — 1951, č. básník (Rosa mystica. Básníkův kancionál): překl. (z francouzštiny, angličtiny, polštiny, italštiny, španělštiny, perštiny); hud. historik a kritik. Borecký Karel, 1896-1952, č. nakl.; od 1923 až do náčist, okupace vedl Kom. nakl. v Praze; zde vycházela dila marx.-len. liter, a polit, liter., edice Knihovna sovětských autoru.

Balúčská literatura

balúčská literatura, st. tvorba se uchovala ve sbornících lid. balad z pol.

Čchen Tu-siou

Čchen Tu-siou, 1879 — 1942, čin. politik a kult. pracovník, prof. univ. v Pekingu; v čele májového hnutí 1919; spoluzakl. a 1921 —27 vedoucí činitel

Anzio

Anzio [-cjo], m. ve stř. Itálii, sv. od Říma. — 22. 1. 1944 se u A. a Nettuna vylodilo spojenecké vojsko, které po vleklých bojích 4. 6. 1944 osvobodilo Řím.

Balančin George

Balančin George, * 1904, vl.jm. Georgij Melitonovič Balančivadze, amer. tanečník a choreograf: 1925 — 29 hl. tanečník Ďagilevova Ruského baletu; tvůrce neoklasického baletu v USA. Balančivadze Andrej Melitonovič, *1906, sov. skladatel; syn Melitona Antonoviče B. Autor prvního gruzín-ského baletu Srdce hor, symfonické, komorní, scénické a Film. hudby. Nár. um. SSSR (1968).